Απάντηση Χαρίτση σε Ανδριανό για τη μεταφορά των μαθητών στα σχολεία της Αργολίδας


Στην 3649/23-11-2018 Ερώτηση που είχε καταθέσει ο Βουλευτής Αργολίδας της Νέας Δημοκρατίας κ. Γιάννης Ανδριανός με θέμα την ανάγκη άμεσης επίλυσης του τεράστιου ζητήματος της μεταφοράς των μαθητών στα σχολεία της Αργολίδας, απάντησε ο αρμόδιος Υπουργός Εσωτερικών κ. Α. Χαρίτσης.Στο κείμενο της απάντησης αναφέρονται μεταξύ άλλων τα εξής:

«Τα έσοδα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης ανέρχονται σε ύψος που προσδιορίζεται ρητά στο άρθρο260 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης–Πρόγραμμα Καλλικράτης», ως συγκεκριμένα ποσοστά από δυναμικούς φόρους του κρατικούπροϋπολογισμού. Κατά συνέπεια, οι πόροι της είναι σε συνάρτηση με την πορεία εσόδων τουκράτους.

Περαιτέρω, με Υπουργικές Αποφάσεις κατανέμονται σε τακτά χρονικά διαστήματα, χρηματικάποσά από τους αποδιδόμενους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους στις Περιφέρειες της Χώρας, προς κάλυψη των δαπανών τους για τη μεταφορά των μαθητών. Πιο συγκεκριμένα, με τις υπ’ αριθμ. πρωτ.39717/20-11-2017, 8548/22-03-2018, 29437/20-06-2018 & 49810/19-09-2018 Υπουργικές Αποφάσειςμε αντίστοιχους ΑΔΑ: 68Ε2465ΧΘ7-ΟΡ7, ΑΔΑ: ΨΞΑΦ465ΧΘ7-ΡΕ8, ΑΔΑ: 9ΠΞΞ465ΧΘ7-ΑΣΕ και6ΤΡΘ465ΧΘ7-ΙΥΛ, αποδόθηκε ήδη στις Περιφέρειες της Χώρας συνολικό ποσό ύψους176.793.200,00 € για την εξόφληση των δαπανών τους για τη μεταφορά μαθητών σχολικού έτους2017-2018.

Ειδικότερα, στην Περιφερειακή Ενότητα Αργολίδας αποδόθηκε για το σκοπό αυτό, συνολικόποσό ύψους 2.449.200,00 €, προς εξόφληση της συνολικής δαπάνης μεταφοράς μαθητών σχολικούέτους 2017-2018.

Επίσης, με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 62122/06-11-2018 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών μεΑΔΑ: ΩΥΡΩ465ΧΘ7-Φ1Ν αποδόθηκε στις Περιφέρειες της Χώρας, ποσό ύψους 70.000.000,00 €προς κάλυψη των δαπανών τους για τη μεταφορά μαθητών, έναντι της συνολικής δαπάνηςμεταφοράς μαθητών των Περιφερειών, σχολικού έτους 2018-2019. Από το ανωτέρω ποσό στην Π.ΕΑργολίδας αποδόθηκε ποσό ύψους 969.900,00 €.

Επιπλέον, θα πρέπει να τονιστεί ότι προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι δυσχέρειες που έχουνπροκύψει από τις περιπτώσεις των σχετικών εκκρεμών διαγωνισμών, στις οποίες δεν έχουναναδειχθεί μειοδότες ή προσωρινοί ανάδοχοι, όπως και των άγονων διαγωνισμών, το ΥπουργείοΕσωτερικών έσπευσε έγκαιρα να ψηφίσει στις 11-09-2018 σχετική τροπολογία (ν. 4563/2018, άρθρο21, Α’ 169/20-09-2018).

Σύμφωνα με αυτήν:

α) Επεκτείνεται μέχρι τέλους του έτους (31-12-2018) η δυνατότητα της Οικονομικής Επιτροπήςτων Περιφερειών που προκήρυξαν διαγωνισμούς για τη μεταφορά μαθητών, να αποφασίζει τηνανάθεση της εκτέλεσης των σχετικών δρομολογίων στους προσωρινούς μειοδότες ή προσωρινούςαναδόχους, μέχρι την ολοκλήρωση των διαγωνισμών με την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων.

β) Παρατείνεται, με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, η εκτέλεση των συμβάσεων, πουήταν σε ισχύ στις 30-06-2018, έως τις 31-12-2018, σε περίπτωση που δεν έχουν αναδειχθείμειοδότες στους εκκρεμείς διαγωνισμούς.

γ) Οι δαπάνες μεταφοράς, οι οποίες πραγματοποιούνται από την έναρξη του σχολικού έτους2018-2019 μέχρι τη σύναψη της σχετικής σύμβασης μεταφοράς, καταβάλλονται νόμιμα, εφόσον οοικείος Περιφερειάρχης βεβαιώνει με σχετική πράξη του την εκτέλεση της μεταφοράς μαθητών καιεφόσον το ύψος της δαπάνης συμφωνεί με την απόφαση ανάθεσης της οικείας ΟικονομικήςΕπιτροπής.

δ) Αντιμετωπίζεται το ζήτημα που ανέκυψε σχετικά με την πραγματοποίηση από τις Περιφέρειεςδαπανών σχετικών με τη μεταφορά μαθητών δημόσιων σχολείων, κατά το πρώτο εξάμηνο των ετών2017 και 2018. Σε ορισμένες περιπτώσεις οι δεσμεύσεις στις οποίες είχαν προχωρήσει οιΠεριφέρειες δεν επαρκούν για την κάλυψη της συνολικής δαπάνης που εντέλει χρειάστηκε. Δίνεταιλοιπόν η δυνατότητα εκκαθάρισης και πληρωμής των εν λόγω (πρόσθετων) δαπανών σε βάρος τωνπιστώσεων των Περιφερειών του τρέχοντος οικονομικού έτους. Οι παραπάνω διατάξεις ισχύουναναδρομικά από 30-06-2018.

Ωστόσο, η Κυβέρνηση αναγνωρίζοντας το γεγονός ότι η αντιμετώπιση παρόμοιων καταστάσεωνοφείλει να τοποθετηθεί σε σταθερή βάση, και να μην επιτυγχάνεται συνεχώς μέσω της κατάθεσηςτροπολογιών, προσανατολίστηκε σε μία σειρά ενεργειών με στόχο τη βελτίωση του θεσμικούπλαισίου του έργου της μεταφοράς μαθητών αλλά και τον εκσυγχρονισμό των εργαλείων για τηνυλοποίησή του.

Για τον σκοπό αυτό, στις 26-09-2018 (4217 Β ́) δημοσιεύθηκε η αριθμ. 50025 Κοινή ΥπουργικήΑπόφαση (Κ.Υ.Α.) «Μεταφορά μαθητών δημόσιων σχολείων από τις Περιφέρειες»,(ΑΔΑ:6ΛΩΑ465ΧΘ7-Ρ37), με την οποία εξορθολογίζεται το πλαίσιο που διέπει τη μεταφορά μαθητώνδημοσίων σχολείων από τις Περιφέρειες. Η νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση, αντικαθιστά τηνπροηγούμενη Κ.Υ.Α. 24001/2013 (Β’ 1449) και είναι αποτέλεσμα διαβούλευσης με τις Περιφέρειεςτης χώρας, αλλά και τους εμπλεκόμενους φορείς, μέσω της αρμόδιας Ομάδας Διοίκησης Έργου γιατη μεταφορά μαθητών.

Η νέα ΚΥΑ καταργεί, τροποποιεί και εισάγει νέες διατάξεις, σε σχέση με την προηγούμενη, μεστόχο τη διασφάλιση μεγαλύτερης διαφάνειας, ευελιξίας και ορθότερης παρακολούθησης της εκτέλεσης του έργου, την εξοικονόμηση χρόνου, αλλά και την καλύτερη αξιοποίηση των διαθέσιμωνπόρων.

Επιπλέον, το Υπουργείο Εσωτερικών έχει συγκαλέσει ομάδα έργου, που αποτελείται απόεκπροσώπους των συναρμόδιων Υπουργείων, για την επανεξέταση του μαθηματικού τύπου μέσααπό τον οποίο προκύπτει η αποζημίωση των μεταφορικών μέσων. Επιπρόσθετα, σε συνεργασία μετους αρμόδιους φορείς, βρίσκεται στο τελικό στάδιο επεξεργασίας πρότυπου σχεδίου διακήρυξηςεφαρμογής Δυναμικού Συστήματος Αγορών (ΔΣΑ), για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητώναπό τις Περιφέρειες της χώρας. Στόχος του Υπουργείου Εσωτερικών είναι, από την επόμενη σχολικήχρονιά, το σύνολο των Περιφερειών να εφαρμόσουν το ΔΣΑ, ώστε, κατά τη διενέργεια της διαγωνιστικής διαδικασίας, να διασφαλίζεται μεγαλύτερη ευελιξία για τις αναθέτουσες αρχές καιμεγαλύτερη διαφάνεια, να εξοικονομείται πολύτιμος χρόνος, αλλά και να μειώνεται το διοικητικόβάρος.

Τέλος, θα θέλαμε να επισημάνουμε το γεγονός ότι το Υπουργείο Εσωτερικών ήρθε σεεπικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή του έργου της μεταφοράς μαθητών, εν προκειμένω με τηνΠεριφέρεια Πελοποννήσου, και έλαβε την προφορική διαβεβαίωση ότι το έργο εκτελείταιαπρόσκοπτα. Επίσης, στο ίδιο πλαίσιο, έχουν ζητηθεί στοιχεία από την Περιφέρεια Πελοποννήσου,με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 68899/29-11-2018 έγγραφο και, μόλις περιέλθει η σχετική απάντηση, θαεπανέλθουμε με νεότερο συμπληρωματικό έγγραφο, ώστε να ενημερωθεί ολοκληρωμένα η Βουλήτων Ελλήνων».

Σχόλια