Δ.Ε.Υ.Α.ΝΑΥΠΛΙΟΥ: Απάντηση στον κ.Καραμπή και ενημέρωση των πολιτών για το πόσιμο νερό στον τ.δήμο Μηδέας

Η  Δ.Ε.Υ.Α.Ναυπλιου –   ευθύς εξ αρχής με την σύσταση του Καλλικρατικού  Δήμου παρά τις καθυστερήσεις της ολοκλήρωσης του Κεντρικού  τροφοδότη αγωγού – έκανε ότι ήταν δυνατόν – άμεσα και καίρια – για την παροχή  πόσιμου νερού στον τέως Δήμο Μηδέας .


Σχετικά με την υδροδότηση του τέως Δήμου Μηδέας,  από την πηγή της Λέρνης, παραθέτουμε στοιχεία από το Ιστορικό των διαδικασιών – ενεργειών, από την Υπηρεσία μας.
Με την ολοκλήρωση του κεντρικού αγωγού τροφοδοσίας με νερό από την πηγή της Λέρνης, από την Δ.Ε.Υ.Α.ΑΡ.Μ. , έγιναν οι κάτωθι ενέργειες :

 • Ενταξη  στο ΕΣΠΑ 2014-2020, του έργου,  με φυσικό αντικείμενο την κατασκευή των εξωτερικών υδραγωγείων,  που διασυνδέουν, την έχουσα κεντρικό ρόλο, Δεξαμενή της Αγ. Τριάδας, με  τις Δεξαμενές Παναριτίου – Μάνεση – Πουλακίδας, προϋπολογισμού : 899.000€
 • Με δεδομένο ότι,  οι διαθέσιμες πιστώσεις από την Περιφέρεια, δύναται να χαρακτηρισθούν ως ελάχιστες, (2.000.000€ για όλη την Ανατολική Πελοπόννησο), κρινομένης αναμφιβόλου της Ενταξης του έργου, η Δ.Ε.Υ.Α.Ν., Ιδίοις Πόροις, προχώρησε     στην εκτέλεση έργων, με στόχο την υδροδότηση των πλείστων των Οικισμών του τέως Δήμου Μηδέας.

Ποιο συγκεκριμένα :
 • Προγραμματική Σύμβαση με τη Δ.Ε.Υ.Α.ΑΡ.Μ. για την επαρκή υδροδότηση από την Πηγή της Λέρνης, του τέως Δήμου Μηδέας.
 • Κατασκευή έργου, με φυσικό αντικείμενο τα εξωτερικά υδραγωγεία των Οικισμών Ανυφίου – Πουλακίδας, (προϋπολογισμού : 60.000€)
 • Τηλεέλεγχος – Τηλεχειρισμός για τη Δεξαμενή της Αγ. Τριάδας, που σήμερα, πρώτη   ως κεντρική δεξαμενή, υδροδοτείται με πόσιμο νερό από την πηγή της Λέρνης (προϋπολογισμού : 8.196€)
 • Μηχ/κη Εγκ/ση – Δεξαμενές Αναρρύθμισης, (προϋπολογισμού : 45.880€)
 • Παράλληλα η Δ.Ε.Υ.Α.Ν., ασχέτως αν δεν έχει ολοκληρωθεί μέχρι σήμερα, η υδροδότηση με πόσιμο νερό από την πηγή της Λέρνης, λειτουργεί, συντηρεί και επιβλέπει, με την συνδρομή και εξωτερικού συνεργάτη, την χλωρίωση  όλων των Οικισμών, για την προστασία των καταναλωτών, τουλάχιστον από τυχόν επιβαρυμένες μικροβιολογικές παραμέτρους .

Συνεπώς από όσα αναφέρθησαν ανωτέρω, η Δ.Ε.Υ.Α.Ν. με την σύσταση του Καλλικρατικού Δήμου,  έχει κάνει μέχρι σήμερα όλες τις ενέργειες – διαδικασίες που απαιτούνται για την υδροδότηση του τέως Δήμου Μηδέας από την Πηγή της Λέρνης και η όποια καθυστέρηση, οφείλεται, για μεγάλο χρονικό διάστημα, από την μη ολοκλήρωση του τροφοδότη αγωγού (Αρχαίο Θέατρο Αργους – Δ/νη Αγ. Τριάδας), με σημαντικό λόγο και της Αρχαιολογίας.

Η  Δ.Ε.Υ.Α.Ν.  ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΑΜΕΣΑ  ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

Ο συντάξας του σχετικού άρθρου που αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, περιγράφει τις απόψεις του συγκεχυμένα,  αναλύοντας μάλιστα τα δεδομένα και από τεχνικής πλευράς, χωρίς να έχει τις απαραίτητες προς τούτο, γνώσεις, και το σημαντικότερο χωρίς να επισκεφθεί τα Γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Ν.- (Τεχνική Υπηρεσία) – να ενημερωθεί για τον σχεδιασμό των Εργων .
Ποιο συγκεκριμένα, παραθέτουμε τα κάτωθι στοιχεία, για την αποκ/ση της αλήθειας.
α) Η Δ.Ε.Υ.Α.Ν., πριν ακόμη την ολοκλήρωση του κεντρικού τροφοδότη αγωγού, από τη Δ.Ε.Υ.Α.ΑΡ.Μ. (αναφέρεται εκτενώς ο  συντάξας του άρθρου για τις αιτίες καθυστέρησης), υποβάλλει σε όποιο Πρόγραμμα «τρέχει», (ΕΣΠΑ – ΕΠΠΕΡΑ – κ.λ.π.),
Φάκελο Χρημ/σης για έργο Προϋπολογισμού 899.000€, (ως αναφέρθη ανωτέρω), έχοντας, στην διάθεσή της, την εξής κατάσταση:
 • Αγωγός Κεντρικός Τροφοδοσίας, από Αρχαίο Θέατρο Αργους έως Ανυφί  
 • - (θέση του υπό κατασκευή Αντλιοστασίου) .   
Αγωγός από Ανυφί , (θέση Αντλιοστασίου) έως Δεξαμενή Αγ. Τριάδος.
Συνεπώς, έχοντας στη διάθεσή της τα ανωτέρω υδραυλικά έργα, το φυσικό αντικείμενο του έργου που υποβάλλει στα διάφορα Ε.Π. Προγράμματα, έρχεται ως συνέχεια των ανωτέρω και θεσμικά κατοχυρωμένο, μέσω  των εγκρίσεων που δόθησαν στην Αρχική Μελέτη – (Σαραβάνος – Αναπτυξιακή)
Το φυσικό αυτό αντικείμενο έχει ως κάτωθι:
Κατασκευή υδραγωγείων Δ/Ξ  Αγ. Τριάδος – Δ/Ξ Παναριτίου / Δ/Ξ Αγ. Τριάδος – Δ/Ξ Μάνεση  Δ/Ξ Μάνεση – Δ/Ξ Πουλακίδας .
Δεδομένου όμως, όπως αναφέρθη ανωτέρω, αφ’ ενός μεν οι διαθέσιμες πιστώσεις από την Περιφέρεια είναι ελάχιστες, αφ’ ετέρου  δε η επιβάρυνση από «κακές» χημικές παραμέτρους, ιδιαίτερα για το Ανυφί, καθιστά αναγκαία την αναζήτηση εναλλακτικών λύσεων, η Δ.Ε.Υ.Α.Ν. προχώρησε και σε λίγο χρόνο ολοκληρώνει την κατασκευή έργου υδροδότησης με πόσιμο νερό από την Λέρνη των Δ.Δ. Ανυφίου – Πουλακίδας, με έργο συνολικού προϋπολογισμού ~    120.000€, και μάλιστα Ιδίοις Πόρους.
Το Φυσικό Αντικείμενο  αυτού του έργου, έχει ως κάτωθι:
 • Αγωγός συνολικού μήκους 1.250m. διασύνδεσης Κεντρικού Αγωγού τροφοδότη (Δ.Ε.Υ.Α.ΑΡ.Μ.) με Γεωτρήσεις Ανυφίου – Πουλακίδας
 • Τηλ/γχος – Τηλ/μος – Μηχ/κες Εγκ/σεις.

Από τα ανωτέρω εκτεθέντα  αποδεικνύεται περίτρανα η παραπληροφόρηση που επιχειρεί ο κ. Καραμπής, δήθεν περί σπατάλης από πλευράς  της Δ.Ε.Υ.Α.Ν., και η σύγχυσή του, προερχομένη αφ’ενός μεν από την έλλειψη ενημέρωσής του από τη Δ.Ε.Υ.Α.Ν., (αιτία του ιδίου), αφ’ ετέρου δε, από τον περιρρέοντα ζήλο του να «θωπεύση τα ώτα» των Πολιτικών του Προστατών.

Για το λόγο αυτό, η Δ.Ε.Υ.Α.Ν. ήταν και είναι πάντα ανοιχτή σε προτάσεις – παρατηρήσεις – κριτικές, από τους Πολίτες του Δήμου, με στόχο την βελτίωση της λειτουργίας της, ιδιαιτέρως  σε σημαντικά θέματα ως το εν προκειμένω, και όχι σε δημοσιεύματα με στόχο την δημιουργία εντυπώσεων στον βωμό μιας στείρας αντιπολίτευσης .

Ολοκληρώνοντας γνωρίζουμε στους καταναλωτές του τέως Δήμου Μηδέας, (εκτός του κ. Καραμπή που μάλλον άλλα τον ενδιαφέρουν), ότι ο στόχος της Δ.Ε.Υ.Α.Ν. παραμένει σταθερός και μάλιστα βγαίνει ποιο ενισχυμένος από τοιούτου είδους  κακοήθη δημοσιεύματα, αυτός της υδροδότησης του τέως Δήμου Μηδέας με πόσιμο νερό από την Πηγή της Λέρνης, όπως άλλωστε έχει αποτυπωθεί στο Τεχνικό Πρόγραμμα και Προϋπολογισμό του έτους 2018.

Για τη Δ.Ε.Υ.Α.Ν.


Σχόλια