Ενημέρωση για το ΓΕΜΗ από το Επιμελητήριο Αργολίδας

Το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) είναι η ενιαία κεντρική βάση μητρώου επιχειρήσεων στην οποία συγκεντρώνονται όλα τα στοιχεία των εμπορικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα. Όπως γίνεται δεκτό από τη θεωρία και τη νομολογία, ακόμα και εάν δεν περιλαμβάνεται στον κατάλογο των απαριθμούμενων στο νόμο εμπορικών πράξεων, εμπορική πράξη είναι γενικά κάθε πράξη (συμπεριλαμβανομένης και της παροχής υπηρεσιών) που περιέχει διαμεσολάβηση στην κυκλοφορία των οικονομικών αγαθών, φέρει τα στοιχεία της αβεβαιότητας και του κινδύνου αλλά και την ελπίδα του κέρδους, στην οποία ο ενεργών την πράξη αμέσως ή εμμέσως προσβλέπει. Συνεπώς εάν το φυσικό πρόσωπο ασκεί δραστηριότητα με τα ανωτέρω χαρακτηριστικά στα πλαίσια οργανωμένης επιχείρησης (με διάθεση εργατικού ή υπαλληλικού προσωπικού ή/και μηχανημάτων, μίσθωση επαγγελματικής στέγης κλπ) θεωρείται έμπορος.

Οι κατά τα ανωτέρω αναφερόμενοι είναι υποχρεωμένοι να εγγραφούν και να ενημερώνουν για τις μεταβολές τους, στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο σύμφωνα με το Ν.3419/2005 (ΦΕΚ/Α/297/06.12.2005). Επίσης σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση 79752/2014 (ΦΕΚ3623/Β/31.12.2014) υποχρεούνται, από 01/01/2015, στην καταβολή ετήσιου ενιαίου ειδικού τέλους και στην καταχώρηση ηλεκτρονικά στο Γ.Ε.ΜΗ. του αποδεικτικού υποβολής φορολογικής δήλωσης στο taxis, έως δύο μήνες μετά την υποβολή της .

Ενημερωθείτε για τις οφειλές σας και τις λοιπές υποχρεώσεις σας στην ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου Αργολίδας www.arcci.gr /Υπηρεσίες/Γενικό Εμπορικό Μητρώο. Επίσης για την οικονομική υποχρέωση καταβολής των ετήσιων τελών, και την λήψη ηλεκτρονικού κωδικού πληρωμής τους μέσω τράπεζας, στην ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου Αργολίδας www.arcci.gr /Υπηρεσίες/Γενικό Εμπορικό Μητρώο/Εκτύπωση τελών ή απευθείας στην ηλεκτρονική διεύθυνσηhttps://services.businessportal.gr, ή στα τηλέφωνα του Επιμελητηρίου Αργολίδας 27510 67216, 66968.

ΠΡΟΣΟΧΗ ! Σύμφωνα με Υπουργική Απόφαση το τέλος τήρησης της μερίδας του υπόχρεου στο Γ.Ε.ΜΗ, θα αποστέλλεται προς βεβαίωση στις Δ.Ο.Υ. σε περίπτωση που δεν καταβληθεί έως το τέλος του έτους που αφορά. Επίκειται σύντομα η βεβαίωση στις Δ.Ο.Υ. οφειλόμενων τελών Γ.Ε.ΜΗ που αφορούν τα έτη 2015, 2016, 2017, 2018, 2019. Παρακαλούμε για την άμεση τακτοποίηση των οφειλών σας προς αποφυγή τυχόν προσαυξήσεων.

Προς ενημέρωσή σας το ετήσιο τέλος καθορίζεται κατά νομική μορφή υπόχρεου στο Γ.Ε.ΜΗ. ως εξής :

ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ
ΕΤΗΣΙΟ ΤΕΛΟΣ €


 • Ανώνυμες Εταιρείες 320
 • Υποκαταστήματα Αλλοδαπών Ανωνύμων Εταιρειών 300
 • Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης 150
 • Υποκαταστήματα Αλλοδαπών Εταιρειών Περιορ. Ευθύνης150
 • Συνεταιρισμοί Περιορισμένης Ευθύνης 100
 • Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές Εταιρείες 100
 • Προσωπικές Εταιρείες (ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες) 80
 • Ατομικές επιχειρήσεις 30
 • Υποκαταστήματα Ημεδαπών Επιχειρήσεων 
 • Το 1/4 του κατά περίπτωση τέλους ανά νομικό τύπο
 • Αστικές Εταιρείες άρθρου 784 του ΑΚ 100
 • Κοινοπραξίες 100
 • Λοιποί προαιρετικά εγγραφόμενοι στο Γ.Ε.ΜΗ. 20

Σχόλια