Ο Δήμος Αργους Μυκηνών ενημερώνει σχετικά με τις δωρεάν συσκευές εντοπισμού των ηλικιωμένων


Σχετικά με τις δωρεάν συσκευές εντοπισμού που θα διατεθούν από τον Δήμο Άργους Μυκηνών στις οικογένειες ηλικιωμένων ατόμων με άνοια ή alzheimer, ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους πως θα πρέπει να προσκομίσουν στα γραφεία του Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΉΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (Καποδιστρίου 9-11 2ος όροφος τηλ 2751360063) την παρακάτω αίτηση και τα δικαιολογητικά που αναγράφονται σε αυτήν.
ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣ

Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΉΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΟΥΣ ΜΥΚΗΝΩΝ
Επώνυμο
Όνομα ΘΕΜΑ: Διάθεση συσκευών εντοπισμού
Όνομα Πατέρα ηλικιωμένων

Όνομα Μητέρας

Τηλέφωνο

Επάγγελμα Σας παρακαλώ όπως παραλάβω τη

Τόπος γέννησης συσκευή εντοπισμού ηλικιωμένων,   

Έτος γέννησης προς όφελος της/του ………………………..

Τόπος κατοικίας

Τ.Κ μόνιμου κατοίκου

Αρ. Αστ. Ταυτότητας επί της οδού

Ημερ. Εκδ

Εκδ. Αρχή


Επισυναπτόμενα δικαιολογητικά :

  1. Φωτοαντίγραφο Δελτίου ταυτότητας αιτούντος
  1. Φωτοαντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής ταυτότητας ωφελουμένου
  1. Γνωμάτευση Δημόσιου Νοσοκομείου / Ιδιώτη Ιατρού
  1. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
  1. Εκκαθαριστικό φόρου εισοδήματος (Τελευταίο)

  1. Υπεύθυνη Δήλωση  αιτούντος πως έχει την φροντίδα/επιμέλεια του ασθενή

…/…../2019

                   Ο/Η ΑΙΤ…/…

Σχόλια