ΔΡΟΜΟΣ ΙΚΤΕΟ

Πέμπτη, 5 Οκτωβρίου 2017

Πρόσληψη ενός/μίας Ιατρού στο Κοινωνικό Ιατρείο του Δήμου Ναυπλιέων

Προκειμένου να προστατευτεί η υγεία των οικονομικά αδύναμων συμπολιτών μας, ο Δήμος Ναυπλιέων θα προβεί στην πρόσληψη ενός/μίας  (1) Ιατρού  με σύμβαση μίσθωσης έργου συνολικής διάρκειας ενός (1) έτους από την υπογραφή της σύμβασης, ως κατωτέρω:

Ένας /μία (1) ΠΕ Ιατρός Παθολόγος για τις ανάγκες του Κοινωνικού  Ιατρείου του Δήμου Ναυπλιέων

Τόπος εκτέλεσης  του έργου: Κοινωνικό ιατρείο Ναυπλίου και Δημοτικά ιατρεία των Δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων

Γενικά προσόντα πρόσληψης
1.Οι υποψήφιοι πρέπει  να έχουν ηλικία έως 67 ετών
2.Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν
3.Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του υπαλληλικού  κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση).

Απαραίτητα δικαιολογητικά
Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:
Έντυπη αίτηση
Αντίγραφο πτυχίου
Άδεια άσκησης επαγγέλματος
Πιστοποιητικό εγγραφής στον Ιατρικό Σύλλογο
Τίτλος ιατρικής ειδικότητας
Πιστοποίηση στο σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης.
Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας
Βιογραφικό Σημείωμα
Κατά την επιλογή θα συνεκτιμηθούν τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, τα οποία κατά την κοινή πείρα μαρτυρούν καταλληλότητα των επιλεγόμενων για το συγκεκριμένο έργο.
Προθεσμία και τόπος υποβολής αιτήσεων
 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους και τα σχετικά δικαιολογητικά μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την ανάρτησή της στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, (εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή) είτε  ταχυδρομικά με συστημένη  επιστολή   στο Δήμο Ναυπλιέων στην διεύθυνση  Βασιλέως Κωνσταντίνου 34, Ναύπλιο, ΤΚ 21100,  απευθύνοντάς την  στο Τμήμα  Ανθρώπινου Δυναμικού,  υπόψη κας Μαριγώς Γενεοπούλου(τηλ. 2752360927)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου