ΔΡΟΜΟΣ ΙΚΤΕΟ

Πέμπτη, 31 Αυγούστου 2017

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΩΣΤΟΥΡΟΣ: Γραφειοκρατία και Έργα

Με ανάρτηση του στο διαδίκτυο ο Δήμαρχος Ναυπλιέων Δημήτρης Κωστούρος δείχνει τι πρέπει να γίνει για να ξέρουν οι δημότες τα βήματα και την διαδικασία που χρειάζεται για να υλοποιήσει ο Δήμος κάτι.


''Πριν ενάμιση μήνα περίπου εγκρίθηκαν από το Δημοτικό Συμβούλιο έργα και μελέτες που αφορούσαν το Δημοτικό Διαμέρισμα του Αραχναίου .
Ακολούθησαν οι εγκρίσεις νομιμότητας από την αποκεντρωμένη διοίκηση.
Αμέσως μετά η απόφαση της οικονομικής επιτροπής για τους όρους διακήρυξης και η έγκριση της απόφασης.
Έτσι φτάνουμε στην προκήρυξη του συνοπτικού διαγωνισμού..
Σήμερα αναρτώ τη δημοσίευση της προκήρυξης του συνοπτικού διαγωνισμού.
Είναι μία ευκαιρία για να ενημερωθείτε σχετικά με τα βήματα ,τις αποφάσεις και τη διαδικασία που ο Δήμος χρειάζεται για να υλοποιήσει κάτι.
Στην περίπτωση του συγκεκριμένου διαγωνισμού τη μελέτη έχει κάνει η τεχνική υπηρεσία του Δήμου. Αν μιλούσαμε για ιδιώτη μελετητή η ενέργειες που ανέφερα και αυτές που θα παρακολουθήσουμε τους επόμενους μήνες θα ήταν επί 2.
ΑΔΑ: 6ΡΔΛΩΚΦ-ΜΦ8
ΑΔΑΜ: 17PROC001872744
Ναύπλιο: 28.08.2017
Αρ. Πρωτ.: ΟΙΚ. 19075
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ :
ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ:

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΡΑΧΝΑΙΟΥ»

59.897,98 € (χωρίς ΦΠΑ)74.273,50 € ( με Φ.Π.Α. 24%)
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ
Προκηρύσσει
συνοπτικό διαγωνισμό με σκοπό την επιλογήΑναδόχου για το έργο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΡΑΧΝΑΙΟΥ» , προϋπολογισμού 74.273,50 € συμπ/νου του Φ.Π.Α. 24%, με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 86 και 117 του Ν. 4412/2016.
Η ελάχιστη προθεσμία διεξαγωγής του διαγωνισμού είναι δώδεκα (12) ημέρες από την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. σύμφωνα με τα άρθρα 66,117,120 και 121 του Ν. 4412/2016. Επίσης, θα παρέχεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης (πλην του έντυπου Οικονομικής προσφοράς) από την ιστοσελίδα του Δήμου Ναυπλιέων (http://www.nafplio.gr).
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 14/09/2017ημέρα ΠΕΜΠΤΗ ενώπιον της Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης διαγωνισμού στο Δημαρχιακό Κατάστημα του Δήμου Ναυπλιέων, Βασιλέως Κωνσταντίνου 34, Πλατεία Τριών Ναυάρχων, 211 00, Ναύπλιο με καταληκτική ώρα υποβολής των προσφορών την 10:00 π.μ.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τεύχη του διαγωνισμού από τα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Ναυπλιέων (οδός Χαρ.Τρικούπη 11 – Τ.Κ.211 00 Ναύπλιο) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, αφού πρώτα προσκομίσουν απόδειξη καταβολής 10,00€ στην οικονομική υπηρεσία του Δήμου, μέχρι και τις 11.9.2017 ημέρα Δευτέρα εως τις 14:00, (υπεύθ.υπάλληλος: κα Τζαβάρα Γεωργία ή κ. Γεωργίου Ιωάννης, τηλ.: 27520-97807 & 27520-97808 και fax: 27520-97809).
Πληροφορίες για την διαδικασία του διαγωνισμού παρέχονται από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου οδός Χαριλάου Τρικούπη 11, 211 00, Ναύπλιο κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Πληροφορίες κα Τζαβάρα Γεωργία ή κ. Γεωργίου Ιωάννης τηλ.: 27520-97808 -96240.''

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ι. ΚΩΣΤΟΥΡΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου