ΔΡΟΜΟΣ ΙΚΤΕΟ

Τρίτη, 1 Αυγούστου 2017

Απάντηση Αποστόλου σε Ανδριανό για την πορεία των έργων επέκτασης του Αναβάλου σε Κουτσοπόδι, Μυκήνες, Μοναστηράκι, Φίχτια, Χώνικα, Αεροδρόμιο, Ελληνικό και Μιδέα.

Στην 6441/16-6-2017 Ερώτηση που είχε καταθέσει με άλλους βουλευτές του κόμματος ο Βουλευτής Αργολίδας της Νέας Δημοκρατίας κ. Γιάννης Ανδριανός με θέμα την μεγάλη καθυστέρηση στην υλοποίηση της επέκτασης του αρδευτικού δικτύου Αναβάλου σε Κουτσοπόδι, Μυκήνες, Μοναστηράκι, Φίχτια, Χώνικα, Αεροδρόμιο, Ελληνικό και Μιδέα, απάντησε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Β. Αποστόλου.

Στην απάντηση του Υπουργού επισημαίνονται μεταξύ άλλων τα εξής:

“Αναφορικά με την πορεία υλοποίησης του έργου “Μεταφορά και διανομή νερού άρδευσης από δίκτυα Αναβάλου σε Κουτσοπόδι, Μυκήνες, Μοναστηράκι, Φίχτια, Χώνικα, Αεροδρόμιο, Ελληνικό και Δήμο Μιδέας Ν. Αργολίδας” εργολαβίας της “Κ/Ξ ΑΑΓΗΣ ΑΕ – ΙΩΝΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ”, σημειώνεται ότι το τεχνικό αντικείμενο του εν λόγω έργου αφορά στην κατασκευή δευτερευόντων αγωγών (έργων προσαγωγής και αντλιοστασίων με σκοπό τη μεταφορά νερου προς άρδευση στο Αργολικό Πεδίο και ειδικότερα στις περιοχές που αναφέρονται στον τίτλο του έργου.

Το σημείο τροφοδοσίας των αγωγών αυτών είναι η κατασκευασμένη από μακρού χρόνου κεντρική διώρυγα Αναβάλου, που μεταφέρει νερό από τις πηγές στην περιοχή του οικισμού Κιβερίου. Οι ανωτέρω περιοχές που πρόκειται να εξυπηρετηθούν από το έργο είναι συνολικής επιφάνειας 60.000 στρεμμάτων.

Με την αριθμ. 3475/114821/Στ3/541/17-10-2016 απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, εγκρίθηκε ο 3ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (ΑΠΕ) και το 3ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Τομής Μονάδας Νέων Έργων (ΠΚΤΜΝΕ) με συνολική δαπάνη 8.869.067,82 ευρώ [με κόστος εργασιών, Γενικά Έξοδα και Όφελος Εργολάβου (ΓΕ και ΟΕ), απρόβλεπτα, αμοιβές εκπόνησης μελετών, αναθεώρηση και ΦΠΑ].

Μέσα στο τρέχον έτος έχουν εγκριθεί δύο λογαριασμοί (ο 22ος και ο 23ος). Το έργο διακόπηκε από τις 18-4-2016 λόγω μη πληρωμής του εγκεκριμένου 17ου λογαριασμού και έχουν κατατεθεί από την Ανάδοχο Κοινοπραξία οχλήσεις νομιμότοκης πληρωμής και αποζημίωσης θετικών ζημιών λόγω υπερημερίας του Κυρίου του έργου με τις από 18-4-2016 για τον 17ο λογαριασμό και από 8-9-2016 για τους λογαριασμούς 18ο και 19ο, επιδόσεις με δικαστικό επιμελητή. Λόγω εξόφλησης των εν λόγω λογαριασμών, έγινε άρση της διακοπής των εργασιών στις 22-11-2016 και το εργοτάξιο επαναδραστηριοποιήθηκε.

Σημειώνεται ότι υπάρχει εκκρεμότητα με τις απαλλοτριώσεις του έργου και συγκεκριμένα με τις θέσεις τεσσάρων αντλιοστασίων, όπου το ΥΠΑΑΤ (αρμόδια η Διεύθυνση Τεχνικών Μελετών, Κατασκευών και Τοπογραφικής) έχει προβεί στις απαραίτητες ενέργειες προς το Αυτοτελές Γραφείο Δημόσιας Περιουσίας Αργολίδας και την Περιφερειακή Διεύθυνση Δημόσιας Περιουσίας Πελοποννήσου – Δυτικής Ελλάδας και Ιόνιων Νήσων, προκειμένου να συντελεστεί η κήρυξη της απαλλοτρίωσης, ώστε να εξασφαλιστεί επαρκές μέτωπο εργασιών στην Ανάδοχο Κοινοπραξία.

Με το αριθμ. 1467/69050/19-5-2016 έγγραφο, έγινε Δημόσια Πρόσκληση από τον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου – Δυτικής Ελλάδας και Ιονίων (ΠΔΕ&Ι) προς τους ιδιοκτήτες Ακινήτων για προσκόμιση τίτλων ιδιοκτησίας για την απευθείας εξαγορά αυτών.

Με την αριθμ. 3236/108197/Στ3/541/20-10-2016 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων εγκρίθηκε η χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας κατασκευής της σύμβασης μέχρι τις 27-10-2017.

Με την αριθμ. 84/2435/Στ3/10-1-2017 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, εγκρίθηκε η απευθείας ανάθεση, μετά από λήψη τριών προσφορών παροχής υπηρεσιών, σε Ανεξάρτητο Πιστοποιημένο Εκτιμητή για την εκτίμηση της Αξίας των απαλλοτριωμένων ακινήτων και των επικειμένων αυτών που απαιτούνται για την κατασκευή του εν λόγω έργου.

Με το αριθ. 433/14452/Στ3/541/8-2-2017 Ιδιωτικό Συμφωνητικό υπεγράφη η σύμβαση μεταξύ ΥΠΑΑΤ και Ανεξάρτητου Πιστοποιημένου Εκτιμητή. Η ανωτέρω εκτίμηση παραδόθηκε εμπρόθεσμα στις 21-3-2017 (αρ. πρωτ. εισερχομένου 1050/32669/21-3-2017) και διαβιβάστηκε στην Διευθύνουσα το Έργο Υπηρεσία προκειμένου να αναμορφωθούν και να θεωρηθούν οι κτηματολογικοί πίνακες.

Με το αριθμ. 135643/21219/25-5-2016 έγγραφο της Περιφερειακής Ενότητας (ΠΕ) Αργολίδας διαβιβάστηκε ο ενημερωμένος κτηματολογικός πίνακας στη Διεύθυνση Τεχνικών Μελετών, Κατασκευών και Τοπογραφικής του ΥΠΑΑΤ, καθώς και στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση ΠΔΕ&Ι βάσει της ανωτέρω εκτίμησης. Αντίγραφο της έκθεσης του ανεξάρτητου πιστοποιημένου εκτιμητή (αναλογικό και ψηφιακό) εστάλη στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση ΠΔΕ&Ι με το αριθ. 2135/59200/Στ3/541/8-6-2017 έγγραφο προκειμένου να ενεργήσουν τα δέοντα.

Με το αριθμ. 138778/21-6-2017 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ΠΔΕ&Ι προς την ΠΕ Αργολίδας, το οποίο κοινοποιήθηκε στο ΥΠΑΑΤ ζητήθηκαν διευκρινήσεις – συμπληρώσεις από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία (ΠΕ Αργολίδας) προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία κήρυξης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης κατ' εφαρμογή του άρθρου 3 του ν. 2882/2001 και αναμένονται οι ενέργειές τους.

Όσον αφορά στην πορεία υλοποίησης του έργου: “Επέκταση του δικτύου σε Φίχτια, Μοναστηράκι, Μυκήνες” σημειώνεται ότι αυτή έχει μεταφερθεί στο ΠΠΑ 2014-2020 με την αριθ. 5063/28-7-2016 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων του ΥΠΑΑΤ με κωδικό ΟΠΣΑΑ 122485.

Η πράξη περιλαμβάνει τα κάτωθι υποέργα με τους αντίστοιχους προϋπολογισμούς:

-Μεταφορά και διανομή νερού άρδευσης από δίκτυα Αναβάλου σε Κουτσοπόδι, Μυκήνες, Μοναστηράκι, Φίχτια, Χώνικα, Αεροδρόμιο, Ελλήνικό και Δήμο Μιδέας Ν. Αργολίδας με προϋπολογισμό 4.073.028,60 ευρώ.

-Αρχαιολογία με προϋπολογισμό 450.000 ευρώ.

-Απαλλοτριώσεις με προϋπολογισμό 750.000 ευρώ.

-ΔΕΗ με προϋπολογισμό 500.000 ευρώ.

-Αποζημιώσεις με προϋπολογισμό 500.000 ευρώ.-Βελτιώσεις έργων μεταφοράς και διανομής νερού άρδευσης από δίκτυα Αναβάλου σε Κουτσοπόδι, Μυκήνες, Μοναστηράκι, Φίχτια Ν. Αργολίδας με προϋπολογισμό 7.896.600 ευρώ”.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου