Πέμπτη, 31 Αυγούστου 2017

«Συμπλήρωση και υποβολή δηλώσεων συγκομιδής σταφυλιών οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου για το έτος 2017, μέσω των ψηφιακών εφαρμογών του ΥΠ.Α.Α.Τ»

Σας υπενθυμίζουμε ότι οι κάτοχοι αμπελουργικών εκμεταλλεύσεων με οινοποιήσιμες ποικιλίες αμπέλου υποχρεούνται αμέσως μετά το πέρας του τρυγητού να υποβάλλουν δήλωση συγκομιδής σύμφωνα με τον Καν(ΕΚ) 436/2009, όπως ισχύει κάθε φορά.

  Ειδικότερα για το έτος 2017, οι δηλώσεις συγκομιδής θα υποβάλλονται από τους υπόχρεους αμπελουργούς οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου, μόνο ηλεκτρονικά μέσω της ψηφιακής υπηρεσίας «Δήλωση Συγκομιδής Αμπελουργικών Προϊόντων» της επίσημης ιστοσελίδας του Υπ.Α.Α.Τ. www.minagric.gr. Η ημερομηνία υποβολής των Δηλώσεων Συγκομιδής αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου 2017 και λήγει την 30η Νοεμβρίου 2017, όπου και η ψηφιακή υπηρεσία θα κλείσει για τις δηλώσεις συγκομιδής του έτους 2016.
  Μετά τη λήξη της περιόδου υποβολής της δήλωσης συγκομιδής (30 Νοεμβρίου 2017), υπάρχει η δυνατότητα εκτύπωσης από τους παραγωγούς του αντίγραφου της δήλωσης που ενέχει θέση βεβαίωσης κατάθεσης Δήλωσης Συγκομιδής. Οι αρμόδιες Δ.Α.Ο.Κ θα έχουν την δυνατότητα εκτύπωσης της δήλωσης συγκομιδής με αριθμό πρωτοκόλλου, τον αριθμό ψηφιακής Δήλωσης Συγκομιδής του παραγωγού. Σε περίπτωση που ο παραγωγός διαπιστώσει λάθος στη Δήλωση Συγκομιδής, τότε έχει την δυνατότητα να ζητήσει από την αρμόδια Δ.Α.Ο.Κ με αίτηση τροποποίησης και κατόπιν προσκομίσεως των απαραίτητων δικαιολογητικών-παραστατικών τη διόρθωση της Δήλωσης Συγκομιδής του.  Η νέα εκτύπωση θα περιλαμβάνει  τις  αλλαγές όπως  αυτές έγιναν από τη Δ.Α.Ο.Κ.
1) Απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής δήλωσης συγκομιδής:
    α)  οι αμπελουργοί  των οποίων  οι εκμεταλλεύσεις τους καταλαμβάνουν λιγότερο   από
         0,1  εκτάριο αμπελώνα και  το παραγόμενο  προϊόν τους   προορίζεται  αποκλειστικά   
         για  οικογενειακή  κατανάλωση και δεν διατίθεται  και ούτε  πρόκειται να διατεθεί  στο
         εμπόριο με οποιαδήποτε μορφή.
   β)  οι οινοποιοί κάτοχοι αμπελουργικής έκτασης οι  οποίοι οινοποιούν οι ίδιοι το σύνολο
        της παραγωγής τους (δήλωση παραγωγής). Σε αντίθετη περίπτωση  (  π.χ.  πώληση
        μέρους σταφυλικής παραγωγής) οι οινοποιοί κάτοχοι   αμπελουργικής εκμετάλευσης
        εκμετάλλευσης υποχρεούνται να υποβάλουν και δήλωση συγκομιδής.
2) Δεν   απαλλάσσονται  από την  υποχρέωση  υποβολής  δηλώσεων  συγκομιδής :
    α) οι   αμπελουργοί  που  είναι   μέλη  συνεταιριστικού  οινοποιείου και  παραδίδουν  το   
         σύνολο ή μέρος της παραγωγής τους στο εν λόγω συνεταιριστικό  οινοποιείο.
    β)  οι αμπελουργοί που παραδίδουν το σύνολο ή μέρος της σταφυλοπαραγωγής προς
          χυμοποίηση.
3) Οι αμπελουργοί  που  παραδίδουν  τη σταφυλική τους παραγωγή  σε  οινοποιείο  προς
   οινοποίηση  και  η  παραγωγή  αυτή  επιστρέφεται με τη μορφή τελικού προϊόντος στον
   αμπελουργό,  υποχρεώνονται να  υποβάλλουν  επιπλέον της δήλωσης συγκομιδής και
   δήλωση παραγωγής.
4) Σε περίπτωση μηδενικής παραγωγής οι παραγωγοί είναι υποχρεωμένοι να ποβάλλουν
   Μηδενική  δήλωση  συγκομιδής  και  να  επιλέξουν  το  αντίστοιχο  πεδίο  (  π.χ   ανα-
   διάρθρωση,   ζημιά   από  παγετό,   χαλάζι,   περονόσπορο,   καύσωνα,   ανωτέρα   βία
   οικονομικοί λόγοι).
5) Εκτός περιπτώσεων  ανωτέρας βίας, οι υπόχρεοι  για  δηλώσεις  συγκομιδής που  δεν
   υποβάλουν  τις δηλώσεις αυτές  κατά τις ημερομηνίες  που ορίζει η αρμόδια Διεύθυνση
   του Υπ.Α.Α.Τ.,   αποκλείονται   των   διαφόρων   ευεργετημάτων   των   μέτρων    όπως
   προβλέπονται    από   την  κείμενη  νομοθεσία,     (  πρόγραμμα   αναδιάρθρωσης    και
   μετατροπής αμπελώνων, πρόγραμμα στήριξης των μικρών νησιών του Αιγαίου).
6) Η υπέρβαση   των  προθεσμιών   που  έχουν  οριστεί  κατά  10  εργάσιμες  ημέρες  το
   μέγιστο,  επισύρει   αναλογική  μείωση  των  καταβλητέων  ποσών  για  την   τρέχουσα
   αμπελοοινική περίοδο σε επιδοτούμενα προγράμματα, σε ποσοστό  1% για κάθε μέρα
   καθυστέρησης). (άρθρο 18 Καν (ΕΚ) 436/2009).


Είμαστε στην διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση/πληροφορία και συνεργασία

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου